Υπολογιστής κατανάλωσης χρώματος

Εσωτερικοί χώροι

Εξωτερικοί χώροι

Μόνωση - Στεγάνωση

Εσωτερικοί χώροι

Εσωτερικοί Χώροι

Ορισμός Διαστάσεων

Διαστάσεις Δωματίου
Πόρτες δωματίου
Παράθυρα δωματίου

Αποτέλεσμα

τετραγωνικά μέτρα
lit για δύο χέρια
λίτρα
lit για δύο χέρια
λίτρα για ένα χέρι
lit για ένα χέρι
λίτρα για ένα χέρι
τετραγωνικά μέτρα
lit για δυο χέρια
lit για δυο χέρια
lit για ένα χέρι
lit για ένα χέρι
lit για ένα χέρι
λίτρα

Σημειώσεις

Ο υπολογισμός της ποσότητας χρώματος είναι κατά προσέγγιση, δεδομένου ότι εξαρτάται από:
 • τον τύπο του αντικειμένου που θέλετε να βάψετε
 • το υλικό που απαιτείται για να συμπληρώσετε τα κοιλώματα της επιφάνειας που προκαλείται από σκασίματα και από αμμοβολή
 • το υπερβολικό πάχος φιλμ παραπάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο
 • τις υλικές ζημιές που οφείλονται σε: σπατάλες στο δοχείο, σωλήνες, πινέλο, ρολό , υπερψεκασμός, απώλειες ανέμου, κ.λπ.
 • την ικανότητα και εμπειρία του εφαρμοστή με χρήση πινέλου, ρολού, airless
 • το πορώδες των επιφανειών
* για ΝΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ η ποσότητα του PROBARRIER 300 διπλασιάζεται  

Εξωτερικοί χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Ορισμός Διαστάσεων

Διαστάσεις εξωτερικών επιφανειών
Πόρτες
Παράθυρα

Αποτέλεσμα

τετραγωνικά μέτρα
lit για δυο χέρια
lit για ένα χέρι
lit για δυο χέρια
lit για ένα χέρι
lit για ένα χέρι
lit για ένα χέρι
lit για ένα χέρι
lit για ένα χέρι

Σημειώσεις

Ο υπολογισμός της ποσότητας χρώματος είναι κατά προσέγγιση, δεδομένου ότι εξαρτάται από:
 • τον τύπο του αντικειμένου που θέλετε να βάψετε
 • το υλικό που απαιτείται για να συμπληρώσετε τα κοιλώματα της επιφάνειας που προκαλείται από σκασίματα και από αμμοβολή
 • το υπερβολικό πάχος φιλμ παραπάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο
 • τις υλικές ζημιές που οφείλονται σε: σπατάλες στο δοχείο, σωλήνες, πινέλο, ρολό , υπερψεκασμός, απώλειες ανέμου, κ.λπ.
 • την ικανότητα και εμπειρία του εφαρμοστή με χρήση πινέλου, ρολού, airless
 • το πορώδες των επιφανειών
* για ΝΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ η ποσότητα του PROBARRIER 300 διπλασιάζεται  

Μόνωση - Στεγάνωση

Μόνωση - Στεγάνωση

Ορισμός Διαστάσεων

Διαστάσεις εξωτερικών οριζοντίων επιφανειών
Διαστάσεις εξωτερικών επιφανειών
Πόρτες
Παράθυρα

Αποτέλεσμα

τετραγωνικά μέτρα
lit για τρία χέρια
lit για τρία χέρια
lit για ένα χέρι
τετραγωνικά μέτρα
lit για τρία χέρια
lit για ένα χέρι
τετραγωνικά μέτρα
lit για δύο χέρια
lit για ένα χέρι
lit για δύο χέρια
lit για δύο χέρια
lit για ένα χέρι
λίτρα

Σημειώσεις

Ο υπολογισμός της ποσότητας χρώματος είναι κατά προσέγγιση, δεδομένου ότι εξαρτάται από:
 • τον τύπο του αντικειμένου που θέλετε να βάψετε
 • το υλικό που απαιτείται για να συμπληρώσετε τα κοιλώματα της επιφάνειας που προκαλείται από σκασίματα και από αμμοβολή
 • το υπερβολικό πάχος φιλμ παραπάνω από το ελάχιστο απαιτούμενο
 • τις υλικές ζημιές που οφείλονται σε: σπατάλες στο δοχείο, σωλήνες, πινέλο, ρολό , υπερψεκασμός, απώλειες ανέμου, κ.λπ.
 • την ικανότητα και εμπειρία του εφαρμοστή με χρήση πινέλου, ρολού, airless
 • το πορώδες των επιφανειών
* για ΝΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ η ποσότητα του PROBARRIER 300 διπλασιάζεται  

Χρώματα και Επιχρίσματα

SILK

COLORS

Silk Colors – Χρώματα & Επιχρίσματα

Ωρες λειτουργίας : 09:00 – 19:00
Διεύθυνση : Μικροχώρι Δράμας 66100
Τηλέφωνο : +30 2521083565
E-mail : info@silkcolors.gr

error: